image-989

Logopedian opinnot

Kiinnostavatko logopedian opinnot?

Oletko kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, kommunikoinnista, kielestä ja puheesta sekä niiden häiriöistä? Onko haaveenasi puheterapeutin ura tai työskentely kuntoutuksen alalla? Tähtäätkö psykologian ja logopedian valintakokeen kautta yliopistoon?
 • Aloita logopedian opinnot Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot.
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavia perusopintoja sekä kieliopintoja.
 • Vuoden aikana voit suorittaa kahdet avoimen yliopiston perusopinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Opinnot koostuvat logopedian yliopisto-opinnoista sekä kiinnostuksesi mukaan psykologian tai erityispedagogiikan opinnoista. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa valintakokeisiin. Opinnot ovat päiväopiskelua.

Opintojen sisältö ja tavoitteet

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus

Logopedian perusopinnoissa tutustutaan  logopediaan tieteenalaan, tutkimukseen ja sen keskeisiin peruskäsitteisiin kuten normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Logopedian opinnoissa  Työväen Akatemiassa voit suorittaa logopedian ja psykologian perusopinnot. Psykologian sijaan voit myös valita Akatemian tarjonnasta esimerkiksi kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot. Voit hyväksilukea opinnot myöhemmin täysimääräisesti yliopistotutkintoon.

Opintoihin voi sisällyttää tilastotieteen opintoja, jotka tukevat tieteellisten artikkeleiden lukemista ja valmentavat sinua pääsykokeisiin.

Loppukevät käytetään psykologian ja logopedian valtakunnalliseen valintakokeeseen valmentautumiseen.

Opinto-ohjaus

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan valintojen perusteella  henkilokohtainen opiskelusuunnitelma. Kansanopistossa ei tarvitse opiskella yksin. Oppiminen ja opiskelu tapahtuvat aina pienryhmissä. Lähiopetuksessa opiskeluun kuuluu tentteihin valmistautumista, lukupiirityöskentelyä ja postereiden tekemistä sekä anatomian ja fysiologian ohjattuja harjoituksia.

 

Valintakoe

Lukuvuoden mittaiset kansanopisto-opinnot ja avoimen yliopiston opinnot tukevat valmistautumista valintakokeeseen. Keväällä järjestämme valintakokeeseen  valmentautumista tukevia kursseja, joilla kerrataan keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä aineistotehtäviin vastaamista.

Asuminen kampuksella

Kansanopisto opiskelu on paljon muutakin kuin kursseja ja opintopisteitä.  Opiskelu Työväen Akatemiassa on yhteisöllistä. Tukea opintoihisi saat niin opintosihteeriltä kuin ohjaavalta opettajaltasi. Myös ryhmässä työskentely auttaa opintojen etenemisessä.

Voit halutessasi asua kampuksella.  Kampuksella asuminen on olennainen osa kansanopistokokemusta. Saat uusia, jopa elämän mittaisia ystäviä, joiden kanssa kehität sosiaalisia taitojasi ja harjoittelet itsenäisen elämän alkeita. Myös opiskeluun jää enemmän aikaa, kun ei tarvitse matkustaa, vain kävellä nurmikon yli opetustiloihin.

Työväen Akatemian kolmessa asuntolassa vietät vuoden mukavasti ja kotoisasti. Kaunis, puistomainen kampus on viihtyisä ja hyvää mieltä luova ympäristö, jossa opiskelu sujuu. Myös vertaistuki eli kämppikset auttavat pitämään opintomotivaation korkealla. Lue opiskelusta ja asumisesta täällä.

Avoimen yliopiston kurssit

Logopedian perusopinnot

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson käytyään opiskelija saa perusvalmiuksia ymmärtää logopedian alaa seuraavin tavoittein:

  • Opiskelija osaa kuvata puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä sekä tunnistaa valmistuvan puheterapeutin moninaiset osaamistavoitteet.
  • Opiskelija osaa kuvata logopedian tieteenalan sisältöä sekä yhteyksiä lähitieteenaloihin.
  • Opiskelija tunnistaa kliinisen työn ja tutkimuksen välisen yhteyden.
  • Opiskelija ymmärtää logopedian alan peruskäsitteistöä ja pystyy kuvaamaan logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, niiden perusluokitteluja, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta.

  Yllä olevat kurssin osaamistavoitteet liittyvät erityisesti Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteiden ydinosaamisalueista seuraavaan: 1. Tiedollinen perusta, tietojenkäsittely ja kriittinen ajattelu. Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet.

  Sisältö

  Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan, puheterapeutin työhön ja logopedian alan käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedian alan asiantuntijana mukaan lukien valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet
  • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
  • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus
 • Osaamistavoitteet

  Kurssin käytyään opiskelijat

  • tuntevat kielen omaksumiseen ja -prosessointiin liittyviä teoreettisia viitekehyksiä
  • tuntevat hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin, ja muutamia näitä hypoteeseja testanneita empiirisiä tutkimuksia

  Teorioiden ja tutkimustaustan tunteminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Yllä olevat kurssin osaamistavoitteet liittyvät erityisesti Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteiden ydinosaamisalueista seuraaviin: 1. Tiedollinen perusta, tietojenkäsittely ja kriittinen ajattelu, 2. Tutkimus ja alan kehittäminen, 8. Asiantuntijuus ja oman ammattitaidon ylläpito. Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet.

  Sisältö

  Keskeisiin kielenkehityksen ja -prosessoinnin teorioihin tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden ja kurssitehtävien kautta. Kurssitehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä- ja prosessoinnin ilmiöitä esimerkkien avulla sekä lukee ja esittelee alan tutkimusta.

 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

  Kirjat: Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142) Menyuk, P, & M Brisk. (2005). ”Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences”; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)

  Artikkelit: Korpijaakko-Huuhka, A-M- & Klippi, A. (2010). Ikääntyminen ja viestintä. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot. Stolt, S. (2010). Leksikaalinen kehitys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot.
  Stolt, S. (2013). Varhaisten kieliopillisten rakenteiden kehitys. Näkökulmia syntakssin ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33:2, 51-63.
  Aro, M. (2017). Learning to read Finnish. In: L.Verhoeven and C. Perfetti (Eds.), Learning to read across languages and writing systems, pp. 416-436. Lisäksi 1-3 artikkelia, jotka opettaja ilmoittaa viimeistään opintojakson alkaessa.

 • Osaamistavoitteet

  Upon the completion of this course, students will understand:

  • the principles of bilingual development at different stages of the life cycle
  • the social implications of bilingual development
  • cognitive activity (processing, memory, attention) in bilingual communication
  • the principles and challenges in assessment and rehabilitation of language disorders in bilinguals

  These learning outcomes belong to the following main categories in “Competence Objectives of a Graduate Speech Therapist (Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet)”: 1. Foundational information, information processing and critical thinking, 2. Research and development; 5. Assessment, compilation of clinical data and conclusions based on them; 7. Societal impact (1. Tiedollinen perusta, tietojenkäsittely ja?kriittinen ajattelu; 2. Tutkimus ja alan kehittäminen; 5. Arviointi, kliinisen tiedon kokoaminen ja niistä tehtävät johtopäätökset; 7. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet.

  Sisältö

  Lectures present the emergence of bilingualism at different stages of the life cycle, key theories and the role of bilingualism in the society. In the assignments, the student observes the manifestation of bilingualism at different stages of the life cycle with the help of case examples. The learning outcomes are met by reading the text book, participating in on-site lectures, reading research articles, participating in in-class discussions, completing assignments, and learning about on-going research in the department.

Vastuuopettaja

 • PsM, KM, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi

  Psykologian ja kasvatustieteen vastaava opettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.