image-925

HUMAK opinnot

Kiinnostavatko HUMAK opinnot? Haluaistko työskennellä tuottajana, yhteisöpedagogina tai viitomakielen tulkkina?

 • Aloita viittomakielen, yhteisöpedagin tai kulttuurituottajan opinnot Akatemiassa.
 • Voit opiskella monipuolisesti opintoja Akatemian valikoimasta.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Humak opinnoissa voit opiskella kolmen tutkitohjelman opintoja:

 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Yhteisöpedagogi (AMK)
 • Tulkki (AMK)

Voit valita seuraavista opinnoista maistiaisia eri koulutuksista. Opinnot antavat valmiuksia korkeakouluopiskeluun sekä luovat pohjaa työelämässä toimimiseen, eettisyyteen, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen.

HUMAK opintojen rinnalle voit valita kiinostuksesi mukaan opintoja muista opinto-ohjelmista. Esimerkiksi yhteisöpedagogin opintojen rinnalle sopivat hyvin sosiaalitieteen ja sosiaalityön opinnot. Tulkki ja kulttuurituottajan opintojen rinnalla hyvä vaihtoehto on Kieli- ja kulttuuri  opinnot.

Yhteiset opinnot

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Osaa arvioida osaamistaan suhteessa korkeakoulutasoisiin opiskeluvalmiuksiin.
  – Kykenee itsensä johtamiseen, itseohjautuvuuteen sekä vastuun ottamiseen opinnoistaan ja toiminnastaan.
  – Osaa opiskeluun liittyviä digitaitoja ja kykenee käyttämään erilaisia viestintäkanavia.
  – Oppii tunnistamaan ja hyödyntämään reflektointia, ongelmanratkaisutaitoja ja mediakriittistä ajattelua osana ammattilaiseksi kasvua.
  – Osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä moninaisuutta ymmärtäen ja arvostaen.

  Sisältö

  – opiskelu Humakissa
  – opiskelutaidot
  – opiskeluissa tarvittavat digitaidot
  – Humakin pedagogiset ja eettiset periaatteet.

 • Osaamistavoitteet

  Akateemiset tekstitaidot
  Opiskelija:
  – Ymmärtää monilukutaidon merkityksen ja osaa käyttää erilaisia luku- ja kirjoitusstrategioita myös digitaalisissa ympäristöissä.
  – Osaa tunnistaa ja tuottaa erilaisia tekstilajeja.
  – Kykenee arvioimaan omaa tekstitaito-osaamistaan.
  – Tunnistaa luotettavat tiedonlähteet ja osaa arvioida ja käyttää tietoa kriittisesti ja eettisesti.
  Työelämän kirjallinen viestintä
  – Osaa tunnistaa ja tuottaa erilaisia tekstilajeja.
  – Kykenee arvioimaan omaa tekstitaito-osaamistaan.
  – Tunnistaa luotettavat tiedonlähteet ja osaa arvioida ja käyttää tietoa kriittisesti ja eettisesti.

  Sisältö

  Akateemiset tekstitaidot
  – akateemisen kirjoittamisen ja lukemisen periaatteet
  – tiedonhaku ja lähteiden käyttäminen, lähdekriittisyys, argumentointi
  – kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, monilukutaito
  – kyky analysoida ja tehdä johtopäätöksiä.
  Työelämän kirjallinen viestintä
  – asiantuntijan tekstitaidot
  – digitaaliset tekstitaidot
  – toimivaa, asiantuntevaa kirjallista viestintää: viestintäsuunnitelma, mediatiedote, sähköpostiviestintä, intra, some-viestintä
  – verkostoissa ja työyhteisöissä toimiminen.

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija:
  Työelämän vuorovaikutustaidot
  – Osaa arvioida omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja.
  – Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen.
  – Osaa toimia verkkovälitteisissä vuorovaikutustilanteissa.
  – Kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa huomioida vuorovaikutuksen moninaisuutta.
  Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  – Osaa arvioida omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja.
  – Kehittää kulttuurienvälisen kommunikaation kompetenssiaan
  – ymmärtää kulttuurin roolin vuorovaikutuksessa sekä kehittää kulttuurienvälisen viestinnän osaamistaan
  – tuntee kulttuurienväliseen kompetenssiin liittyviä teorioita ja näkökulmia sekä osaa arvioida omaa kulttuurikompetenssiaan
  – ymmärtää kontekstin merkityksen
  – harjoittelee omia kulttuurienvälisen kommunikaation taitojaan, jotka edistävät kulttuurienvälistä oppimista ja kulttuurienvälistä kanssakäymistä

  Sisältö

  Työelämän vuorovaikutustaidot
  – esiintymistaidot.
  – vuorovaikutusosaaminen ja kohtaaminen
  – vuorovaikutus verkossa
  – neuvottelutaidot
  – vaikuttajaviestintä.
  Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  – kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen perusteet.
  – kulttuurin ja kielen rooli kommunikoinnissa
  – kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taidot

 • – Tunnistaa kestävän kehityksen periaatteet ja tietopohjan.
  – Osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita.
  – Tunnistaa saavutettavan ja vastuullisen toiminnan periaatteet.

  Sisältö

  – donitsimalli
  – sosiaalinen kestävyys
  – kulttuurinen kestävyys
  – kestävän kehityksen edistäminen
  – vastuullinen toiminta

Kulttuurituottaja AMK

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Rakentaa itselleen kokonaiskuvan kulttuurituottajan ammatista.
  – Oppii ymmärtämään talouden merkityksen kulttuurin ja taiteen tuotannossa.
  – Jäsentää tuotannon eri vaiheet.
  – Perehtyy tuotantojen turvallisuuden perusteisiin.

  Sisältö

  – kulttuurituottajan ammatti-identiteetti: kompetenssit, taidesuhde ja monialainen soveltaminen
  – itsensä johtaminen
  – johtaminen ja prosessi: esituotanto, h-hetki ja jälkituotanto
  – kulttuurin ja taiteen talous
  – turvallisuus, ilmoitus- ja lupakäytännöt
  – tuotantotekniikka.

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Rakentaa itselleen kokonaiskuvan kulttuurituottajan toimintaympäristöistä.
  – Tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä ja yleisöjä.
  – Toteuttaa pienimuotoisen tuotannon.

  Sisältö

  – kulttuurituotannot ja yhteiskunnalliset toimintaympäristöt: yrityssektori, kolmas sektori ja taiteen vapaa kenttä, julkinen sektori ja neljäs sektori
  – kulttuurituotannot ja tuotannolliset toimintaympäristöt: festivaalit, tapahtumat, esitykset, taiteen soveltava käyttö, palvelutuotanto, hankkeet ja mediatuotannot
  – asiakkuudet ja yleisöt
  – vastuullisuus, digitaalisuus ja kansainvälisyys erilaisissa tuotannoissa
  – tuotantoprojekti (2 op).

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Tuntee taide- ja kulttuurialojen verkostoja ja rakenteita.
  – Tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.
  – Ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannollisia reunaehtoja.

  Sisältö

  – taide- ja kulttuurikentän rakenteisiin ja taiteen sisältöihin tutustuminen
  – toimialaa koskevan tiedon hyödyntäminen tuotannoissa.

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Tuntee kulttuurihallinnon ja politiikan rakenteiden ja instituutioiden toimintatavat sekä lainsäädännön.
  – Kykenee argumentoimaan taiteen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä.
  – Pystyy kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.

  Sisältö

  – kulttuurihallinnon rakenteet
  – kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinot ja kanavat
  – kansainvälinen kulttuuri- ja taidepolitiikka
  – kulttuuripolitiikan tutkimus.

Viittomakielen tulkki

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – hallitsee viittomakielen alkeistason viittomiston ja vuorovaikutuksen
  – tietää eleiden, ilmeiden ja katseen merkityksen vuorovaikutuksessa
  – tuntee viittoman perusrakenteen
  – tuntee viittomakielisten ja kuulovammaisten yhteisön moninaisuuden
  – tietää viittomakielen opiskelukeinot.

  Sisältö

  Sisältö
  – Viittoman perusrakenne
  – Viittomakielen jokapäiväiset fraasit
  – Viittomakielen peruslauseet
  – Esittäytyminen ja itsensä esittely
  – Viittomakielisen vuorovaikutuksen säännöt
  – Eleiden, ilmeiden ja katseen käytön merkitys vuorovaikutuksessa
  – Viittomakielisten ja kuulovammaisten, identiteetin ja kielimuotojen termit
  – Verkkosanakirjojen ja muun verkkomateriaalin käyttö opiskelun tueksi
  – Tulkin käytön periaatteet tunneilla
  – Glossaus / viittomakielen muistiinmerkintätavat itsenäisen opiskelun tueksi

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – osaa selittää erilaisia tapoja määritellä ja tarkastella kieltä
  – osaa kuvailla kielen, kulttuurin ja identiteetin suhdetta
  – tunnistaa kielenkäyttöön liittyviä valta-asetelmia
  – tunnistaa ja harjoittelee käyttämään ei-kielellisiä vuorovaikutuksen resursseja
  – osaa selittää monikielisyyttä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla vaikuttavana tekijänä

  Sisältö

  Sisältö
  – Kielentutkimuksen keskeiset käsitteet
  – Kielellinen kehittyminen
  – Kielitietoisuus ja asenteet
  – Kieli, kulttuuri ja identiteetti
  – Monikielisyys
  – Vähemmistökielet
  – Viittomakielet
  – Vuorovaikutuksen resurssit

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – ymmärtää selkoilmaisun kokonaisuutena
  – ymmärtää kirjoitetun selkokielen rakenteeseen, sanastoon ja sisältöön vaikuttavia keskeisiä tekijöitä
  – ymmärtää puhutun selkokielen rakenteeseen, sanastoon ja sisältöön vaikuttavia keskeisiä tekijöitä
  – osaa soveltaa selkokielen periaatteita omassa viestinnässään

  Sisältö

  Sisältö
  – Selkokielen tasot, ohjeistukset ja arviointi
  – Selkotekstien kirjoittamisharjoituksia
  – Selkopuheen harjoituksia
  – Selkovuorovaikutuksen periaatteet

Yhteisöpedagogi

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Tuntee toimijuuden ja osallisuuden edistämisen käsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
  – Hahmottaa, miten toimintaympäristöt, kulttuuri, yhteisöt, yhteiskunnan rakenteet ja erilaiset palvelut ovat yhteydessä toimintakykyyn ja toimijuuden vahvistumiseen.
  – Ymmärtää osallisuuden yhteiskunnallisen merkityksen ja tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

  Sisältö

  – toimijuuden ja osallisuuden käsitteet
  – toimijuutta vahvistavat yksilölliset voimavarat
  – toimintaympäristöjen, kulttuurin, yhteisöjen, yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden merkitys toimijuuden ja osallisuuden vahvistamisessa
  – yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavat

 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  – Ymmärtää keskeiset ryhmäytymiseen, ryhmärooleihin ja ryhmädynamiikkaan liittyvät teoriat ja osaa soveltaa niitä ohjaustilanteessa.
  – Hallitsee ohjaamisen perusteet, tiedostaa erilaiset ohjaustyylit ja osaa toimia eri tilanteissa erilaisten ryhmien kanssa.
  – Osaa soveltaa ammattialan tietoperustaa ohjaustilanteiden suunnittelussa ja perustella tekemiään valintoja.
  – Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia, toiminnallisia ohjaustilanteita.

  Sisältö

  – turvallisen ja tavoitteellisen ryhmän rakentaminen
  – fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiminen osana ryhmän ohjaamista
  – tavoitteellisen ohjaustilanteen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi valitun kohderyhmän kanssa

Opiskelu ja asuminen

Kansanopisto opiskelu on paljon muutakin kuin kursseja ja opintopisteitä.

 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on yhteisöllistä.
 • Tukea opintoihisi saat niin opintosihteeriltä kuin ohjaavalta opettajaltasi.
 • Ryhmässä työskentely auttaa opintojen etenemisessä.
 • Voit halutessasi asua kampuksella.

Kampuksella asuminen on olennainen osa kansanopistokokemusta. Saat uusia, jopa elämän mittaisia ystäviä, joiden kanssa kehität sosiaalisia taitojasi ja harjoittelet itsenäisen elämän alkeita. Myös opiskeluun jää enemmän aikaa, kun ei tarvitse matkustaa, vain kävellä nurmikon yli opetustiloihin.

Työväen Akatemian kolmessa asuntolassa vietät vuoden mukavasti ja kotoisasti. Kaunis, puistomainen kampus on viihtyisä ja hyvää mieltä luova ympäristö, jossa opiskelu sujuu. Myös vertaistuki eli kämppikset auttavat pitämään opintomotivaation korkealla. Lue opiskelusta ja asumisesta täällä.

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.