image-1011

Kirjoittajakoulutus

Kirjoittajakoulutuksessa opiskellaan luovaa kirjoittamista sekä työstetään omia tekstejä kirjoittamisen ammattilaisten ohjauksessa. Kirjoittajakoulutus antaa lähtökohdat kirjoittamisen vapautumiselle ja auttaa ymmärtämään kirjoittajan luovaa prosessia.

 • Lukuvuoden aikana kehityt kirjoittajana.
 • Vapaudut kirjoittajana ja löydät kadonneen luovuuden.
 • Saat säännöllistä palautetta teksteistäsi.
 • Samalla voit suorittaa kirjoittamisen ja kirjallisuuden yliopisto-opinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Tavoitteena on, että jokainen kehittyy kirjoittajana omien tavoitteidensa mukaisesti. Tärkeä osa luovan kirjoittamisen opintoja on palautteen antaminen ja saaminen. Palautetta saa vertaispalautteena ja asiantuntijapalautteena. Vuosi kulminoituu yhteisen antologian kirjoittamiseen, toimittamiseen ja julkaisemiseen.

Kirjoittamisen opintojen keskiössä ovat Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen opinnot ja niitä tukevat Akatemian omat kirjoittamisen opintojaksot.

Avoimissa yliopisto-opinnoissa perehdytään mm. seuraaviin kirjoittamisen osa-alueisiin

 • Proosa
 • Runous
 • Faktan ja fiktion suhde
 • Lukemisen ja tulkinnan taidot

Tärkeässä osassa ovat palautteen antaminen ja saaminen, joita harjoitellaan opintojen alusta lähtien.

Teemaopinnoissa keskitytään kirjoittajana kasvamiseen sekä oman käsikirjoituksen työstämiseen. Kirjailijoina ja kirjoittamisen ammattilaisina työskentelevät opettajat antavat teksteistä henkilökohtaista palautetta sekä ohjaavat tekstien kehittämisessä.

Opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset, kuten Johanna Venho, Juha Rautio, Mikko Myllylahti ja Sirpa Kyyrönen.

 

 

Kenelle opinnot sopivat?

Kirjoittajakoulutus sopii kaikille, jotka käyttävät kieltä työssään ja haluavat kehittyä kirjoittajina. Kirjoittajakoulutus antaa vahvan pohjan jatkaa kirjoittajana kasvamista haluamaansa suuntaan. Monet kiinnostuvat myös kirjoittamisen ohjaamisesta tai kirjallisuuden tutkimisesta. Opinnoissa menestyminen edellyttää kykyä jakaa omia tekstejään ryhmässä, keskustella ja antaa palautetta muiden teksteistä sekä reflektoida omaa kirjoittamistaan ja oppimistaan.

Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu arkipäivisin. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä viikossa, joten opinnot on mahdollista suorittaa osa-aikaisen työn ohessa. Opinnot sopivat kaikenikäisille. Kirjoittamisen opintoryhmän rikkautena ovat joka vuosi sen jäsenten moninaiset taustat ja elämäntilanteet. Ryhmän monipuolisuus, erilaiset elämäntilanteet ja taustat ovat rikkaus, mikä näkyy tekstien kirjossa ja näkökulmia avaavissa keskusteluissa.

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

 • – hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
  – tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
  – ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
  – kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
  rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

 • – hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
  soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
  – havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
  – ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
  – tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  · tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle

  · etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä

  · tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista

  · kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  – tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
  – määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
  – kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
  – tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  · määritellä runouden osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan

  · tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia

  · hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan

  · kirjoittaa runoja ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin

  · tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  · soveltaa kirjoittamisen perusopinnoissa oppimiaan lajitietoja ja -taitoja

  · tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman

  · tunnistaa ja kehittää oman kirjoitusprosessinsa vaiheita

  · soveltaa itsenäisesti saamaansa palautetta

  · kuvata ja perustella omaa työskentelytapaansa.

Tavoitteena tutkinto?

Akatemiassa opiskelu voi olla myös tutkintotavoitteista opiskelua. Tutkintoon voi suuntautua avoimen väylän kautta joko Helsingin yliopistoon tai Jyväskylän yliopistoon. Helsingin yliopistossa avoimen väylä toimii taiteen tutkimuksen kandiohjelmassa (opintosuuntana yleinen kirjallisuustiede). Helsingin yliopistoon hakeminen edellyttää kirjallisuuden opintojen suorittamista.

Jyväskylän yliopistoon voi hakea tekemällä 180 op laajuiset kandidaatin opinnot avoimessa yliopistossa. Opintojen alussa kannattaa siis miettiä, haluaisiko tähdätä kirjoittamisen kandidaatintutkintoon Jyväskylän yliopistosta. Opintovalinnat kannattaa tehdä alusta lähtien tietoisena tutkintovaatimuksista. Lisätietoja kirjoittamisen kandidaatintutkinnosta Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Opiskelijavalinta

Kirjoittajakoulutuksen opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake . Huomaa, että kirjoittamisen opintoihin vaaditaan ”Minä kirjoittajana” -teksti, joka täytetään hakulomakkeeseen. Teksti kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopipeistata hakemuskenttään. Kerro hakemuksessa aiemmista kokemuksistasi kirjoittajana ja siitä, miten haluat kirjoittajana kehittyä. Opiskelijavalinnassa huomiota kiinnitetään motivaatioon ja kirjalliseen ilmaisuun. Haussa arvioidaan myös kykyä selviytyä opinnoista menestyksekkäästi. Sopiva pituus on noin 2 sivua.

Kohti unelmia Työväen Akatemiassa

Kirjoittaminen on kulkenut 49-vuotiaan luokanopettaja Katja Kortelaisen mukana läpi elämän. Täysillä kirjoittamiseen keskittyminen oli pitkään ollut unelmani. Olen lähes aina kirjoittanut jotain, mutta luokanopettajan työn ohessa aikaa ei kuitenkaan ole ollut loputtomiin.

Töihin liittyvässä koulutustilaisuudessa kouluttaja kertoi opiskelleensa edellisen vuoden Työväen Akatemian kirjoittajalinjalla, ja innostuin heti ajatuksesta. Työväen Akatemian kirjoittamisen opinnoista Katja saikin kaikkea haluamaansa: vauhtia kirjoittajana kasvamiseen, mahtavan opiskeluyhteisön ja aikaa kirjoittamiselle. Lue koko artikkeli täällä.

image-1587

Linjavastaava

 • FL, YTM

  Apulaisrehtori

  Historia-aineet, humanistiset aineet, politiikka ja viestintä, filosofia, kirjoittaminen

  040 752 9225

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.