image-1021

Politiikka ja viestintä

Kiinnostaako yhteiskunnallinen vaikuttaminen, politiikka, kansainväliset suhteet, viestintä, media ja kulttuuri tai kenties poliittinen historia?

 • Aloita politiikan ja viestinnän Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavat perusopinnot sekä kieliopinnot .
 • Vuoden aikana voit suorittaa  kahdet avoimen yliopiston perusopinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Politiikan ja viestinnän opinnot

Politiikan tutkimuksen  ja viestinnän tutkimuksen opinnot ja opiskelu valmentavat sinua tarkastelemaan politiikan, median ja laajemmin yhteiskunnan ilmiöitä analyyttisesti.

Opiskelun keskiössä ovat politiikan ja viestinnän sekä poliittisen historian opinnot, mitkä tarjoavat välineitä modernin yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämiseenja tulkitsemiseen sekä vaikuttamiseen, osallistumiseen ja viestintään.

Politiikan ja viestinnän tukimuksen opinnoissa voit opiskella oman kiinnostuksen mukaan Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusopintoja (25 op), Viestinnän perusopintoja (15 – 25 op) tai poliittisen historian perusopintoja (25 op).

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimus perusopinnot 15-25 op
 • Viestinnän perusopinnot 15-25 op
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon sekä avoimen väyliin vaadittavat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä räätälöidä itsellesi omannäköiset opinnot.

Näiden lisäksi politiikan tutkimuksen opinnot kattavat

 • Eurooppa-opintoja
 • Maailmanpolitiikkaa, kansainvälisiä suhteita, turvallisuuspolitiikka
 • Aasian tutkimusta
 • filosofiaa, johtamista ja taloustieteitä.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena Työväen Akatemian kampuksella.

 

Avoimen väylä

Politiikan tutkimuksen   ja viestinnän opinnot mahdollistavat sinulle hakemisen avoimen väylän kautta yliopistoon.   Opinnoista on joka vuosi päästy erinomaisesti  avoimen väylän kautta opiskelemaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteiskuntieteellisiin tiedekuntiin.

Lue Ollin tarina Opiskeluvuodesta ja avoimen väylästä.

Politiikka ja viestintä

Politiikka ja organisaatiot 25 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet. Hän osaa määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja kuvata sen tutkimuskohteiden piirteitä perustasolla. Hän osaa selittää joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen kohteisiin liittyviä teorioita ja niiden taustalla vaikuttaneita laajempia yhteiskunnallisia aatevirtauksia. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa päivänpolitiikan ilmiöihin ja pystyy osallistumaan niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. Hänellä on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja. Jakson yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Sen avulla opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa pohjalta sekä kehittämään omia opiskelutaitojaan

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi opiskelija osaa arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenee soveltamaan tietojaan politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

 • Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun.  Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat ja heidän peruskäsitteensä. Hän osaa sijoittaa heistä useita ajattelutapojen kontekstiin ja historiallisiin tapahtumiin. Opetustavasta riippuen opiskelija on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon alkuperäistekstienkin kautta ja hahmottanut politiikan teorian lukemisen perusperiaatteet. Käsitteitä ja ajattelijoita tunnistamalla ja vertailemalla opiskelija on sisäistänyt heidän välisiään eroja ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille. Opiskelija osaa myös kriittisesti reflektoida perinteistä kaanonia.

 • Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä opetustavasta riippuen eurooppalaisessa tai globaalissa kontekstissa.

Viestintä 15 – 25 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kulttuuriseen merkitykseen ja hänellä on kokonaiskuva mediatutkimuksen tutkimusperinteistä. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän oppii käyttämään mediatutkimuksen kriittistä käsitteistöä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoimiseen.

 • Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa arvioida julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

 • Valinnaisissa osuuksissa valitaan kaksi 5 op:n kokonaisuutta. Yleisimmin suoritettavat kokonaisuudet ovat poliittinen viestintä 5 op ja Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5op
Suomalaisten maailmat 5 op
Maailmanhistoriat 5 op

Muut opinnot

Tarjolla on myös lukuisia teemaopintokursseja kuten EU-opinnot, argumentaatio ja retoriikka sekä kansainvälinen politiikka ja oikeus. Omien opintojen rinnalle voit valita opintoja myös muilta linjoilta. Mieti, mikä sinua kiinnostaa! Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Teemme vuoden aikana opintokäyntejä ministeriöihin, eduskuntaan, järjestöihin ja tutkimusorganisaatioihin. Tarkoituksena on tutustua oman oppialan mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin ja saada tietoa organisaation yhteiskunnallisesta tehtävästä.  Politiikan tutkimuksen opiskelu mahdollistaa myös osallistumisen Akatemian opintomatkoille. Politiikan tutkimuksen opiskelijoita osallistunut vuosittain Brysselin ja Haagin opintomatkalle.

Valintakoe

Lukuvuoden mittaiset kansanopisto-opinnot ja avoimen yliopiston opinnot tukevat valmistautumista valintakokeeseen. Keväällä järjestämme valintakokeeseen valmentautumista tukevia kursseja, joilla opiskellaan pääsykokeissa vaadittavia sisältöjä sekä harjoitellaan essee- ja aineistotehtäviin vastaamista. Kurssit toteutetaan pienryhmissä opiskelijoiden hakukohteiden mukaan. Kursseille osallistuneista yli 90% on päässyt sisään yliopistoon.

Avoimen väylä

Voit hakea politiikan ja viestinnän opinnoilla avoimessa väylässä suurimpaan osaan kotimaisista yliopistoista. Katso vaatimukset yliopistosta. Jokavuosi opiskelijoitamme pääsee opiskelemaan avoimessa väylässä Politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopistoon, Politiikan ja poliittisen historian tutkimusta Turun yliopistoon sekä Jyväskylän ja Tampereen yliopistoihin.

Tutustu Ollin ja Amandan kokemuksiin Akatemia vuodesta ja avoimesta väylästä

Tutustu tarkemmin alla oleviin opinto-ohjelmiin ja valitse sinua kiinnostavat historian opinnot tai humanistiset opinnot!

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.