image-1735

Sosiaalitieteen opinnot

Sosiaalitieteen opinnot valmentavat sinua yliopisto-opintoihin ja antavat eväitä yhteiskunnalliseen keskusteluun

 • Aloita sosiaalitieteen ja sosiaalityön opinnot Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavat perusopinnot ja kieliopinnot.
 • Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot.
 • Vuoden aikana voit suorittaa kahdet avoimen yliopiston perusopinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Sosiaalitieteen ja sosiaalityön opinnot sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä, eriarvoisuudesta, ihmisten hyvinvoinnista, ympäristövaikuttamisesta, yhteiskuntaluokista tai Euroopan yhdentymiskehityksestä.

Jos haluat työskennellä yhteiskunnallisena vaikuttajana, tutkijana, järjestötyöntekijänä, sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai toimittajana, niin sosiaalitieteen tai sosiaalityön opiskelu auttavat näissä ammateissa toimimiseen.

 • Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot ja saat valmennusta pääsykokeisiin.
 • Valmennus kuuluu opintomaksun hintaan. Täysi toisen asteen opintotuki rahoittaa opintosi.
 • Kansanopistossa opiskelu ei vie ensikertalaisuuttasi pääsykokeissa, eikä kuluta yliopisto-opintoihin suunnattua opintotukea.
 • Tutustut sinua kiinnostaviin opintoihin ja varmistut opintojen soveltuvuudesta juuri sinulle!

Sosiaalitieteen perusopinnot tai sosiaalityön perusopinnot soveltuvat myös sosionomiopintoihin (AMK) suuntautuville.

Sosiaalitieteen opinnot voivat myös mahdollistaa sinulle hakemisen avoimen väylän kautta yliopistoon. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistoon voit hakea avoimen väylän kautta pelkillä perusopinnoilla!

 

 

Sosiaalitieteen opinnot

Sosiaalitieteen perusopinnot 25 op

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson käytyään opiskelija

  • tuntee sosiaalitieteiden keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää
  • osaa nimetä sosiaalitieteellisiä käsitteitä sekä tarkastella niiden avulla arkielämän ilmiöitä
  • osaa nimetä sosiaalitieteiden soveltamisaloja
  Sisältö

  Kurssi käsittelee sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen toiminnan monimuotoisuutta sekä hyvinvointiin ja yhteiskunnallisiin jakoihin liittyviä kysymyksiä. Kurssilla perehdytään sosiaalitieteellisesti keskeisiin sosiaalisia suhteita ja niiden muodostumista koskeviin näkökulmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssilla perehdytään erilaisiin teemoihin, joita ovat esimerkiksi digitaalisaatio ja sosiaalinen media, muodolliset ja epämuodolliset verkostot sekä sosiaalinen pääoma.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson käytyään opiskelija tietää:

  • millaisia näkökulmia sosiaalitieteillä on yhteiskuntaan
  • mitkä ovat näiden tieteiden peruskäsitteitä ja yleisimpiä teorioita
  • mitä ovat sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian historialliset taustat ja miten ne ovat kehittyneet
  Sisältö

  Kurssi johdattaa opiskelijoita sosiaalitieteiden oppisuuntauksiin ja Turussa edustettuihin sosiaalitieteiden aloihin.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson käytyään opiskelija tietää:

  • miten eri ilmiökokonaisuuksia lähestytään eri sosiaalitieteissä
  • mitä erottavia ja yhdistäviä piirteitä sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian lähestymistapojen välillä on
  • mitä ovat sosiaalitieteiden tyypilliset tutkimuskohteet
  Sisältö

  Kurssi johdattaa opiskelijat laajojen sosiaalitieteellisten kokonaisuuksien haltuunottoon sekä tieteellisen tiedon ymmärtämiseen sosiaalitieteiden tutkimuskohteista. Lisäksi pääaineopiskelijat harjoittelevat tieteellistä argumentointia.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteiskuntatieteellisen tiedon hankintaperusteisiin sekä tieteelliseen ajatteluun ja lukemiseen sosiaalitieteissä. Opintojakson käytyään opiskelija

  • tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin;
  • ymmärtää kriittisyyden merkityksen tieteessä;
  • hallitsee tieteellisen lukemisen ja ajattelun perusteet;
  • osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteiden tutkimuksessa on;
  • ymmärtää tieteellisen tutkimuksen merkityksen osana sosiaalitieteen asiantuntijuutta;
  • tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet;
  • tietää miten tieteellinen raportointi ja kirjoittaminen rakentuu;
  • osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja merkitä lähdeviitteitä
  • osaa työstää tutkimusharjoitusta ryhmässä.
  Sisältö

  Opintojaksolla käsitellään sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita, erityispiirteitä ja yleisimpiä tutkimussuuntauksia. Lisäksi harjoitellaan tieteellistä lukemista ja tieteellisen kirjoittamisen teknisiä perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla pohditaan tutkimuksen ja tieteellisen tiedon merkitystä sosiaalitieteissä. Lisäksi käydään läpi erilaisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson käytyään opiskelija:

  • hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia rakenteita, niiden historiaa ja yhteiskunnallista muutosta
  • osaa nimetä keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja näkökulmia
  • ymmärtää käsitteiden ja näkökulmien tarpeellisuuden yhteiskunnallisten rakenteiden, valtasuhteiden ja ilmiöiden tarkastelussa
  Sisältö

  Luennoilla ja niihin liittyvissä oheismateriaaleissa esitellään suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä rakenteita ja muutosprosesseja.

  Kirjallisuuspaketti käsittelee suomalaista yhteiskuntaa, sen rakenteita ja yhteiskunnallista muutosta muun muassa valtasuhteiden, sosiaalisen eriarvoisuuden, luokkaerojen, sukupuolen ja etnisyyden näkökulmasta.

Sosiaalityön opiskelu

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää:

  • Mitä sosiaalityö on tieteenalana ja ammatillisena toimintana
  • Millainen on sosiaalityön tieteenalan ja ammatillisen toiminnan historiallinen tausta
  • Mitkä ovat sosiaalityön tieteenalan peruskäsitteet ja keskeiset tutkimusalueet
  • Millainen on sosiaalityön yhteiskunnallinen toimintaympäristö Suomessa ja muualla
  • Millainen on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Suomessa ja miten sosiaalityö asemoituu siihen
  Sisältö

  Kurssi johdattelee sosiaalityön tieteenalaan ja sen historiaan. Kurssilla perehdytään sosiaalityön yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön sekä tieteenalan keskeisimpiin käsitteisiin ja tutkimusalueisiin.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää:

  Millaisten ilmiöiden kanssa sosiaalityötä tehdään? Mitä tarkoittavat sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyvät käsitteet, kuten köyhyys, huono-osaisuus, osattomuus, marginalisaatio ja sosiaalinen ongelma? Millaisia ovat sosiaalityötä koskettavat globaalit kysymykset ja ylirajaiset ongelmat? Millainen on sosiaalityön erityinen tehtävä yhteiskunnallisten epäkohtien esille tuomisessa? Mitä tarkoittaa rakenteellinen sosiaalityö?

  Sisältö

  Kurssilla perehdytään sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen sekä eriarvoisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja tutkimusalueisiin. Kurssilla syvennytään sosiaalityön globaaleihin kysymyksiin ja ylirajaisiin ongelmiin. Lisäksi kurssi johdattelee sosiaalityön erityiseen tehtävään yhteiskunnallisten epäkohtien esille tuomisessa.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteiskuntatieteellisen tiedon hankintaperusteisiin sekä tieteelliseen ajatteluun ja lukemiseen sosiaalitieteissä. Opintojakson käytyään opiskelija

  • tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin;
  • ymmärtää kriittisyyden merkityksen tieteessä;
  • hallitsee tieteellisen lukemisen ja ajattelun perusteet;
  • osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalityön tutkimuksessa on;
  • ymmärtää tieteellisen tutkimuksen merkityksen osana sosiaalityön asiantuntijuutta;
  • tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet;
  • tietää miten tieteellinen raportti rakentuu;
  • osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja merkitä lähdeviitteitä;
  • osaa työstää tutkimusharjoitusta ryhmässä.
  Sisältö

  Opintojaksolla tutustutaan sosiaalitieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen, sen erityispiirteisiin ja yleisimpiin tutkimussuuntauksiin. Lisäksi harjoitellaan tieteellistä lukemista ja tieteellisen kirjoittamisen teknisiä perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla pohditaan tutkimuksen ja tieteellisen tiedon merkitystä sosiaalityössä. Lisäksi käydään läpi erilaisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

  Opiskelija:

  • osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä

  • osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa

  • on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä

  • tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

  Sisältö

  Opintojakso johdattaa hyvinvointivaltion perusteisiin ja sosiaalityön toimintaympäristöön sekä niihin liittyviin keskeisiin käsitteisiin, sekä yhteiskunnallisten muutosten sosiaalityölle asettamiin haasteisiin. Lisäksi tarkastellaan, miten muuttuvat ideologiat ja hyvinvointivaltioiden muutokset näyttäytyvät sosiaalityön käytännöissä, rakenteissa ja tutkimuksessa

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä.

  Opiskelija

  • Tunnistaa lastensuojelun ja monitoimijaisen lasten suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
  • Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
  • Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
  • Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä

   

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön asiakassuhteen rakentumisen ja toimivien vuorovaikutustaitojen perusteisiin. Opiskelija tunnistaa sosiaalityön erilaisia asiakasryhmiä ja käytännöllistä tehtävää ja asemaa osana palvelujärjestelmää. Opiskelija saa myös valmiuksia oman ammatillisen identiteetin ja toiminnan tarkasteluun sekä näissä kehittymiseen.

  Sisältö

  Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityötä ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana. Opintojakson aikana opiskelija saa perustiedot sosiaalityössä tarvittavista toimivista vuorovaikutustaidoista, asiakassuhteen ja –prosessin rakentumisesta, näihin liittyvistä ilmiöistä ja tarvittavasta osaamisesta. Opiskelija hahmottaa myös sosiaalityön erilaisia toiminta-alueita ja roolia palvelujärjestelmässä ja osaa jäsentää asiakkaan asemaa ja kokemuksia.

Muut avoimen yliopiston opinnot

Kieliopinnot (mm. englanti, ruotsi, saksa, espanja)
Poliittinen historia
Politiikka ja viestintä
Erityispedagogiikka

Muut opinnot

Sukupuolentutkimus
Lastensuojelu
Viittomakieli

Sosiaalitieteiden opintojen rinnalle voit valita opintoja myös muilta linjoilta. Mieti, mikä sinua kiinnostaa! Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Lisäksi voit osallistua enintään kahdelle ulkomaan opintomatkalle. Opintomatkat järjestetään koronatilanteen niin salliessa. Teemme vuoden aikana myös opintokäyntejä kotimaisiin kohteisiin. Esim. eduskunta, ulkoministeriö, Suomen Pankki ja Suomen Punainen Risti.

 Valintakoe

Lukuvuoden mittaiset kansanopisto-opinnot ja avoimen yliopiston opinnot tukevat valmistautumista valintakokeeseen. Keväällä järjestämme valintakokeeseen valmentautumista tukevia kursseja, joilla kerrataan keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä aineistotehtäviin vastaamista.

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.

Fiksuin päätös, minkä voi tehdä

Iippo Kekki halusi kokeilla sosiaalitieteiden opiskelua ennen sitoutumista vuosia kestävään yliopistotutkintoon. Sosiaalitieteiden lisäksi Iippo tykästyi erityisesti sosiaalityön opiskeluun, ja nyt hänellä on kaksi vaihtoehtoista reittiä yliopisto-opintojen pariin.

Minulla oli kiinnostusta opintoja kohtaan, mutta en ollut valmis sitoutumaan opintoihin tietämättä, millaisia ne oikeasti ovat. Olisi tuntunut epävarmalta panostaa viisi vuotta kestäviin opintoihin ja pääsykokeisiin, jos valitsemani ala ei olisikaan lopulta kiinnostanut minua.

Olen ihmisläheinen persoona ja ajattelin, että sosiaalitieteet ja sosiaalityö voisivat olla minulle sopivia aloja. Selvisi nopeasti, että ajatukseni olivat oikeita: aloitin Työväen Akatemiassa opiskelemalla sosiaalitieteitä, mutta otin myös sosiaalityön kokeiluun. Sosiaalityöstä pidinkin vielä enemmän, joten kokeileminen kannatti. Nyt minulla on kaksi reittiä yliopistoon minua varmasti kiinnostaville aloille, sillä sosiaalityöhön pääsee sisälle pääsykokeiden kautta ja varasuunnitelmana sosiaalitieteille on tarjolla myös avoimen yliopiston väylä.

Lue lisää sosiaalitieteiden opiskelusta.

 

image-1592