image-924

Humanistiset opinnot

Oletko kiinnostunut taiteen tai kulttuurin tutkimuksesta? Vai kiinnostaako suurin piirtein kaikki maan ja taivaan väliltä, mutta et ole varma vielä mitä haluat. Humanistiset opinnot voivat olla oikea valinta silloin.

 • Humanistisissa opinnoissa saat hyvän yleissivistyksen ja pohjan jatko-opintoihin yliopistossa!
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavat perusopinnot ja kieliopinnot.
 • Vuoden aikana voit suorittaa avoimen yliopiston perusopintoja sekä HUMAKin AMK opintoja.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Humanistisissa opinnoissa voit tutustua ihmistieteellisen tiedon ja tutkimukseen maailmaan sekä pohtia kiinnostuksen kohteitasi.

Humanistissa opinnoissa voit kokeilla opintoja useammista humanististen aineiden opinto-ohjelmista ja löytää oma polkusi jatko-opintoihin. Opinnot soveltuvat erinomaisesti itsensä sivistämiseen ja jatko-opintoihin valmistautumiseen.

Humanistisissa opinnot

Humanististen opintojen tavoitteena on opiskelijan opiskelutaitojen, tieteellisen ajattelun ja tiedonarviointikyvyn kehittäminen sekä oman opintosuunnan löytäminen.

 

Kirjallisuustiede 30 op

 • Opintojakson kuvaus

  – Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  – osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuutta

  – tuntee keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen teorioita sekä käsitteitä.

  – hahmottaa kirjallisuudentutkimuksen teorian sovelluksia.

 • Opintojakson kuvaus

  – Tutustutaan länsimaisen kulttuurin keskeisiin klassisiin teksteihin sekä kuvataiteelle ja kirjallisuudelle yhteisiin teemoihin, joiden vaikutus on ulottunut myös populaarikulttuuriin.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  – tuntee perustiedot keskeisimmistä kulttuuri-ilmiöistä länsimaissa
  – tunnistaa länsimaisen kulttuurin yhteyksiä muihin kulttuureihin
  – pystyy jäsentämään vuorovaikutussuhteita eri taiteenlajien välillä
  – ymmärtää ja tunnistaa keskeisen kuvaston ja teemojen sisällön.

 • Opintojakson kuvaus

  – Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien (proosa, lyriikka, draama) ominaispiirteet.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  – tuntee kirjallisuusanalyysin perusteet ja keskeisen käsitteistön

  – pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin

  – osaa soveltaa keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä.

 • Opintojakson kuvaus

  – Euroopan kirjallisuushistoria.

  – Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa.

Aasian tutkimus

 • Kurssin sisältö

  Johdatus Kiinan politiikkaan ja yhteiskuntaan -kurssilla käsitellään kokonaisvaltaisesti Kiinan poliittisen järjestelmän, yhteiskunnan ja poliittisen historian tärkeimpiä teemoja sekä Kiinan ulkopolitiikkaa ja ulkosuhteita.

  Kurssin tavoitteet

  Kurssin tavoitteena tarjota on laaja tietopaketti nousevan suurvallan historiasta, nykyhetkestä sekä tulevaisuudessa siintävistä päämääristä.

  Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

 • Suoritustapa

  Etäluentosarja, 12 luentoa (12*2h = 24h), jotka tallennetaan. Kurssi on mahdollista suorittaa joko osittain tai kokonaan asynkronisesti eli luennot tallenteilta katsoen.

  Suoritustapoina luennoille osallistuminen, kurssiaineistoihin tutustuminen ja niihin ja luentoihin perustuvat kirjalliset ja muut tehtävät.

  Sisältö

  Koreoiden yhteiskunnallis-poliittista historiaa ja niiden esimoderneja juuria: miten kaukaa menneisyydestä korealaista poliittista traditiota ja poliittista kulttuuria voidaan hakea? Etelä-Korean poliittisen historian sadat puolueet ja yksipuoluevaltio Pohjois-Korea.

  Mitä Etelä-Korean demokratisoituminen on tarkoittanut? Koreoiden politiikan viralliset ja epäviralliset instituutiot ja vallan lähteet. Etelä-Korean presidenttikeskeinen järjestelmä ja Pohjois-Korean yksinvaltius.

  Tavoitteet

  Kurssin suorittaneet tuntevat Koreoiden poliittisten järjestelmien perusteet ja historialliset kehityskulut ja osaavat sijoittaa ne aatteellisiin ja historiallisiin konteksteihin sekä yleismaailmallisesti että maan sisäisesti.

  Koreoiden politiikkaa ja sen käytänteitä osataan tarkastella myös kulttuurisista ja yhteiskunnallisista lähtökohdista.

Yhteiskunnallinen muutos

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut sosiaali- ja kulttuuriantropologian, globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

 • Riippuen tekeekö 15 ta 25 op valitaan yhteiskunnallisen muutoksen tarjonnasta 2 tai 4 opintokonaisuutta. Valinnaiset osuudet käsittelevät monipuolisesti poliittisen historian, taloushistorian, antropologian ja kehitysmaatutkimuksen teemoja.

Historian opinnot

 • Perusopinnoissa tutustutaan historian tutkimukseen yliopistotasolla. Historiaa tarkastellaan tapana hahmottaa maailmaa ja ihmisen toimintaa eri näkökulmista.

  Katso tarkemmat kuvaukset opinnoista Historian ja yhteiskunnallisen muutoksen opinto-ohjelmassa

Opiskelu ja asuminen

Kansanopisto opiskelu on paljon muutakin kuin kursseja ja opintopisteitä.  Opiskelu Työväen Akatemiassa on yhteisöllistä. Tukea opintoihisi saat niin opintosihteeriltä kuin ohjaavalta opettajaltasi. Myös ryhmässä työskentely auttaa opintojen etenemisessä.

Voit halutessasi asua kampuksella.  Kampuksella asuminen on olennainen osa kansanopistokokemusta. Saat uusia, jopa elämän mittaisia ystäviä, joiden kanssa kehität sosiaalisia taitojasi ja harjoittelet itsenäisen elämän alkeita. Myös opiskeluun jää enemmän aikaa, kun ei tarvitse matkustaa, vain kävellä nurmikon yli opetustiloihin.

Työväen Akatemian kolmessa asuntolassa vietät vuoden mukavasti ja kotoisasti. Kaunis, puistomainen kampus on viihtyisä ja hyvää mieltä luova ympäristö, jossa opiskelu sujuu. Myös vertaistuki eli kämppikset auttavat pitämään opintomotivaation korkealla. Lue opiskelusta ja asumisesta täällä.

Kohti uusia haasteita: Kahden ammatin kautta kielten opintoihin

29-vuotias Jukka Kivimäki oli ehtinyt opiskella nuorempana kaksi ammattia, mutta huomasi kaipaavansa vaihtelua autonasentajan arkeen. Uusien haasteiden perässä Jukan tie vei Työväen Akatemiaan, jossa hän on opiskellut erityisesti venäjän kieltä. Lue Jukan koko tarina täällä.

 

image-1593

Tutustu tarkemmin alla oleviin opinto-ohjelmiin ja valitse sinua kiinnostavat historian opinnot tai humanistiset opinnot!

Vastuuopettaja

 • FL, YTM

  Apulaisrehtori

  Historia-aineet, humanistiset aineet, politiikka ja viestintä, filosofia, kirjoittaminen

  040 752 9225

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.