image-1736

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka

Kiinnostavatko kasvatustieteen opinnot? Haluatko hakea yliopistoon avoimen väylässä? Haaveiletko työstä opettajana, koulutuksen järjestämisen ja oppimisen asiantuntijana tai henkilöstöasiantuntijana?

 • Aloita kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnot Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Opiskele avoimen väylässä vaadittavat perusopinnot ja lisäpisteitä tuottavat kieliopinnot.
 • Vuoden aikana voit suorittaa kahdet avoimen yliopiston perusopinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.
 • Et menetä ensikertalaisuuttasi.

Kasvatustiede sopii sinulle, jos harkitset suuntautumista opetuksen ja ohjauksen tehtäviin tai koulutussuunnittelun tai henkilöstöhallinnon aloille.

Opiskelu kasvatustieteen linjalla valmentaa:

 • luokanopettajan koulutukseen
 • varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen
 • kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksiin
 • erityispedagogiikan asiantuntijan ja erityisopettajan koulutuksiin
 • yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen koulutukseen
 • opinto- ja uraohjaajan koulutukseen

Opinnot sopivat myös sinulle, jos haluat tulevaisuudessa suuntautua aineenopettajaksi tai haluat vahvistaa osaamistasi oppimisen ja muutoksen ohjaamisen monipuolisilla aloilla.

Työväen Akatemian opiskelijana pääset kokeilemaan, tuntuvatko kasvatusalan opinnot omalta jutulta.  Kasvatustieteen opinnoista on hyötyä myös sosionomeille ja yhteisöpedagogeille sekä kenelle tahansa elinikäisen oppimisen, kouluttamisen tai valmentamisen parissa työskentelevälle.

Opinnoissa tutustutaan:

 • oppimiseen ja ohjaukseen
 • oppimisympäristöihin
 • koulutuksen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • osaamiseen ja asiantuntijuuteen
 • tieteelliseen ajatteluun ja vuorovaikutusosaamiseen

Ryhmän kiinnostuksen mukaan tehdään käytännön yhteistyötä lähellä sijaitsevien koulujen ja päiväkotien kanssa.

Tarjoamme kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Opinnot hyväksiluetaan kaikissa yliopistoissa, joten saat ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettua menettämättä ensikertalaisuuttasi.

Kasvatustieteen perusopinnot suorittaneet opiskelijamme ovat päässeet erinomaisesti yliopistoon avoimen väylän kautta.

 

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen perusopinnot

Kasvatustieteen perusopinnoissa opit tarkastelemaan oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden, tunnistamaan kasvatuksen ja koulutuksen suhteita valtarakenteisiin ja kulttuureihin, rakentamaan omaa asiantuntijaidentiteettiäsi ja soveltamaan taitojasi vuorovaikutuksesta palaute- ja ristiriitatilanteissa.

 • Oppiminen ja ohjaus, osat 1 ja 2 (2 + 3 op) käsittelevät oppimista, ohjausta ja oppimisympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa, erilaisten oppijoiden huomioimista, oppimiskäsityksiä, oppimisen ja osaamisen arviointia sekä omien arvojen ja käsitysten reflektointia kasvatusalan asiantuntijuuden näkökulmasta.

 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osat 1 ja 2 (3 + 2 op) tutustuttavat sinut kasvatuksen ja koulutuksen instituutioihin ja järjestelmiin, valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin sekä kasvatuskäytäntöihin ja niissä tapahtuneisiin kulttuurisiin muutoksiin.

 • Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) -opintojaksolla perehdyt asiantuntijuuteen korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä, asiantuntijatiedon luonteeseen ja kehittämiseen, ammatilliseen identiteetin ja toimijuuteen, työssä oppimiseen kasvatusalalla sekä asiantuntijuuden muuttumiseen nyt ja tulevaisuudessa.

 • Opintojaksolla Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op) käsitellään arkiajattelua, tieteellistä ajattelua ja argumentaation tunnuspiirteitä, tutkimuksellista lukutaitoa, kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja aineistonkeruumenetelmiä sekä tutkimusetiikan perusteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

 • Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) -opintojaksolla tutustut vuorovaikutusteorioihin ja niiden soveltamiseen, eettisyyteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen vuorovaikutuksessa sekä vuorovaikutuksen havainnointiin ja tutkimiseen. Lisäksi pääset kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistasi.

Erityispedagogiikan opinnot

Erityispedagogiikan perusopinnot

Erityispedagogiikan perusopinnoissa opit tukemaan osallisuutta ja oppimista sekä tunnistamaan oppijoiden yksilöllisiä tarpeita ja poistamaan oppimisen esteitä.

 • Erityispedagogiikan perusteissa (5 op) opiskelet erityispedagogiikan teoriaperustaa, kehityslinjoja ja tutkimussuuntauksia sekä erityisopetuksen historiaa. Opintojaksolla käsitellään myös inklusiivista opetusta.

 • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op) -opintojaksolla tutustutaan erityiskasvatuksen toimintakenttään, tukijärjestelmiin ja lainsäädäntöön.

 • Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op) tarkastelee vammaisuuden määritelmiä ja teoreettisia näkökulmia, moninaisuuteen liittyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä sekä vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamisen eettisiä kysymyksiä. Opintojaksolla pääset tunnistamaan omia tunteita ja kokemuksiasi sekä arvioimaan toimintasi vaikutuksia toisten ihmisten osallisuuteen ja toimijuuteen.

 • Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op) -opintojaksolla perehdyt erilaisiin oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteisiin sekä tuen tarpeen arviointiin ja tukikeinoihin.

 • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op) tutustuttaa sinut portaittaisen tuen malleihin, näyttöön perustuvan tuen periaatteisiin sekä erilaisiin interventioihin oppimisen kohdennetun tuen työkaluina.

Kieli- ja viestintäopinnot

Yliopistojen pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista voit suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon hyväksiluettavat vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot sekä tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän. Kasvatustieteen ohessa voit opiskella muitakin Työväen Akatemian järjestämiä avoimen yliopiston perusopintoja sekä erilaisia monipuolisia teemaopintoja. Esimerkiksi psykologian perusopinnot (25 op) tai kehityspsykologian perusteet (5 op) tukevat tulevaa opettajaa lapsen kasvun, kehityksen ja käyttäytymisen ymmärtämisessä.

 

Avoimen väylä kasvatusalalla

 

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuasi voit hakea yliopistoon todistusvalinnan ja VAKAVA-kokeen lisäksi kätevästi myös avoimen väylässä. Osa opettajankoulutusten soveltuvuuskokeen kutsupaikoista ja yleisen kasvatustieteen aloituspaikoista on varattu avoimen väylän kautta tuleville hakijoille. Haussa saa lisäpisteitä muista yliopisto-opinnoista sekä kieliopinnoista, joita voit suorittaa Työväen Akatemiassa runsaasti. Avoimen yliopiston opinnot voidaan hyväksilukea suoraan tulevaan tutkintoon, joten niiden suorittaminen nopeuttaa yliopistosta valmistumista. Kasvatustieteen perusopinnoissa voit kokeilla, tuntuuko kasvatusala omalta jutulta.

Vastuuopettaja

 • PsM, KM, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi

  Psykologian ja kasvatustieteen vastaava opettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.