image-878

Historian opinnot ja yhteiskunnallinen muutos

Kiinnostaako historian opiskelu, poliittinen historia tai yhteiskunnallinen muutos? Oletko kiinnostunut maailmasta monipuolisesti ja hakukohteesi yliopistossa on historia, poliittinen historia tai yhteiskunnallinen muutos? Historian opinnot avaavat ikkunoita menneeseen, nykypäivään ja tulevaan.

 • Aloita historian opiskelu ja poliittisen historian Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot.
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavat perusopinnot ja kieliopinnot hakuaikaan mennessä.
 • Vuoden aikana voit suorittaa kahdet avoimen yliopiston perusopinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Historian opiskelu

Historian ja poliittisen historian opinnot perehdyttävät sinut historiantutkimuksen tieteellisiin ja teoreettisiin kysymyksiin.

 • Harjoittelemme keskeisiä historian taitoja, kuten lähdetyöskentelyä ja historiallista päättelyä sekä akateemisia opiskelutaitoja.
 • Opinnoissa tutustutaan ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin kuten yhteiskunnallisen muutoksen ja talouden historiaan, sukupuolihistoriaan sekä terveyteen ja hyvinvoinnin historiaan.
 • Syvennymme myös historiantutkimuksen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin kuten ajankohtaisiin historiapolitiikan ja menneisyyden hallinnan kysymyksiin.
 • Opintoihin voi sisällyttää Arkeologian perusteet

Lisäksi voit suorittaa Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen perusopintoja 15- 25 op:

 • Opinnot tarjoavat monipuolisen näkökulman kehitysmaatutkimukseen, poliittiseen historiaan, talous- ja sosiaalihistoriaan sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan.
 • Opinnoissa korostuvat poliittisen historian, talouden ja kehitysmaatutkimuksen aiheet.

Opinnot ovat parasta pääsykokeisiin valmentautumista!

Avoimen yliopiston kurssit

Historian perusopinnot 30 op

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  -tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
  – tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
  – ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
  – osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  – ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa.

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  – tunnistaa kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden, ihmisten ja yhteisöjen moraali- ja ohjausjärjestelmien, sääntöjen, arvojen, käyttäytymisen, tapojen ja tottumusten siirtymisen tärkeimpiä mekanismeja
  – ymmärtää aikakauden uskonnollisten ja valtiollisten konfliktien sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten murrosten merkityksen
  – pystyy analysoimaan maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä
  – kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallista kehitystä ja rakennetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia
  – kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut sekä niiden merkityksen omassa ajassaan ja myöhemmin
  -on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  – osaa tunnistaa sukupuolihistorian piiriin kuuluvat keskeiset näkökulmat ja tuntee alan tutkimusperinnettä
  oppii kysymään, millaisissa tilanteissa sukupuolella on merkitystä
  – ymmärtää, että sukupuoli voi olla näkökulma, joka liittyy moniin muihin erotteluihin ja läpäisee monia tutkimusaiheita ja aikakausia
  – osaa tarkastella historiantutkimuksen lähteitä sukupuolen näkökulmasta
  – on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  – tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat, kriisit ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin

  – ymmärtää kulttuurin, kielen, materiaalisuuden, tilan ja liikkuvuuden merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa

  – on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvulla osalta

  – on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja ylirajaiseen tutkimukseen

  – on tottunut lukemaan historian alan tutkimuskirjallisuutta vähintään suomeksi ja englanniksi
  on harjoitellut poliittisen historian lähteiden kontekstointia ja analysointia

  – on harjaannuttanut ryhmätyötaitojaan sekä taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  – tuntee lääketieteen historian tärkeimmät käsitteet ja teoriat
  – tuntee lääketieteen ja terveydenhuollon keskeisten instituutioiden kehityskulut
  – ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin määrittelyn ja kehittämisen yhteydet laajempaan hyvinvointivaltion kehitykseen ymmärtää terveyden ja sairauden kulttuuriset merkitykset ja sidonnaisuudet
  – on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  – osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
  – ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan
  tulkita historiaa
  – tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talouspoliittiset suuntaukset
  – tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot.
  – on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Poliittinen historia 25 op

 • Osaamistavoitteet

  Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteitä ja -teorioita, hahmottaa alojen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat. Opiskelija kykenee arvioimaan politiikkaa kriittisesti ja analyyttisesti sekä tiivistämään kompleksisia asioita ja hahmottamaan oleellisuuksia.

  Sisältö

  Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen peruskäsitteitä ja -teorioita, tutkimusotteita ja -suuntauksia, oppihistoriaa sekä suhteita lähitieteisiin.

 • Osaamistavoitteet

  Tavoitteena on perehtyä historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin. Opiskelija oppii erittelemään historiankirjoituksen tarkoitusperiä ja tutustuu historiantutkimuksen menetelmien historialliseen kehitykseen. Lisäksi hän perehtyy erilaisiin tapoihin analysoida ja tulkita menneisyyttä.

  Sisältö

  Kurssi käsittelee historiantutkimuksen ja poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja. Lisäksi perehdytään Turun poliittisen historian tutkimuksen tämän hetken painopistealueisiin.

 • Osaamistavoitteet

  Tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden ja politiikan teorian vaiheista ja merkityksestä.

 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

  1) Railo, E. & Laamanen, V. (2010, toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa

  2) Jussila, O., Hentilä,S., Nevakivi, J. (2009): Suomen poliittinen historia 1809-2009. Helsinki: WSOY

  3) Valtonen, P. (2018): Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä. Helsinki: Gaudeamu

 • Osaamistavoitteet

  Tavoitteena on antaa peruskäsitys nykyajan maailmanhistorian luonteesta ja lähestymistavoista.

Muut opinnot

Lisäksi tarjolla on lukuisia teemaopintokursseja:

 • Latina ja antiikin tutkimus
 • Sodankäynnin historia
 • Yhdysvaltojen historia
 • Historian opiskelun rinnalle voit valita opintoja myös muilta linjoilta esim. valtiotieteistä

Mieti, mikä sinua kiinnostaa! Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Lisäksi voit osallistua opintomatkoille. Historian opiskelijoille sopivia opintomatkoja ovat olleet mm. antiikin tutkimuksen opintomatka Roomaan ja Napoliin sekä Kiinan opintomatka.

Yhteiskunnallinen muutos 15 – 25 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut sosiaali- ja kulttuuriantropologian, globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

 • Riippuen tekeekö 15  ta 25 op valitaan yhteiskunnallisen muutoksen tarjonnasta 2 tai 4 opintokonaisuutta. Valinnaiset osuudet käsittelevät monipuolisesti poliittisen historian, taloushistorian, antropologian ja kehitysmaatutkimuksen teemoja.

Valintakoe

Lukuvuoden mittaiset kansanopisto-opinnot ja avoimen yliopiston opinnot tukevat valmistautumista valintakokeeseen. Keväällä järjestämme valintakokeeseen  valmentautumista tukevia kursseja, joilla kerrataan keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä aineistotehtäviin vastaamista.

Väyläopinnot ja Avoimen väylä

Hae avoimen väylän kautta opiskelemaan historiaa, yhteiskunnallista muutosta tai poliittista historiaa Helsingin, Turun, Oulun tai Jyväskylän yliopistoon! Avoimen väylän vaatimukset vaihtelevat yliopistoittain. Akatemian 1. vuoden opinnoilla pystyt hakemaan avoimessa väylässä opiskelemaan useimpiin kotimaisiin yliopistoihin. Vaatimukset tulee tarkistaa erikseen jokaisen yliopistolta. Akatemian opiskelijat ovat perinteisesti sijoittuneet avoimen väylän kautta erinomaisesti jatko-opintoihin.

Opiskelu ja asuminen

Kansanopisto opiskelu on paljon muutakin kuin kursseja ja opintopisteitä.

 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on yhteisöllistä.
 • Tukea opintoihisi saat niin opintosihteeriltä kuin ohjaavalta opettajaltasi.
 • Ryhmässä työskentely auttaa opintojen etenemisessä.
 • Voit halutessasi asua kampuksella.

Kampuksella asuminen on olennainen osa kansanopistokokemusta. Saat uusia, jopa elämän mittaisia ystäviä, joiden kanssa kehität sosiaalisia taitojasi ja harjoittelet itsenäisen elämän alkeita. Myös opiskeluun jää enemmän aikaa, kun ei tarvitse matkustaa, vain kävellä nurmikon yli opetustiloihin.

Työväen Akatemian kolmessa asuntolassa vietät vuoden mukavasti ja kotoisasti. Kaunis, puistomainen kampus on viihtyisä ja hyvää mieltä luova ympäristö, jossa opiskelu sujuu. Myös vertaistuki eli kämppikset auttavat pitämään opintomotivaation korkealla. Lue opiskelusta ja asumisesta täällä.

Työväen Akatemia parasta aikaa opinnoissa

Oleksi Lampi ahkeroi Työväen Akatemialla lähes 70 opintopistettä ja otti kaiken irti lukuvuoden opinnoista. Aiemmat kolme pääsykoekertaa olivat johtaneet valmennuskurssista huolimatta pettymykseen, mutta akatemiaopintojen avulla yliopiston ovet aukesivat vihdoin.

Lähdin heti opiskelemaan  historiaa Työväen Akatemialla tavoitteellisesti ja määrätietoisesti, sillä tähtäsin yliopistoon opiskelemaan historiaa avoimen yliopiston väylän kautta. Puhuin tavoitteistani Työväen Akatemian henkilökunnalle, ja minulle kerrottiin selkeästi avoimen väylään tarvittavista opinnoista sekä niiden suorittamisesta.

Työväen Akatemialla voi opiskella itselleen sopivaa tahtia – minä päätin opiskella pitkiä päiviä. Historia on minulle sellainen aidosti kiinnostava aihe, jonka parissa jaksaa tehdä töitä. Kolmen pääsykoekerran ja kolmen varasijoille jäämisen jälkeen myös motivaatiota opiskeluun riitti, sillä avoimen väylään tarvitaan hyvät arvosanat. Menen edelleen joka päivä hymyssä suin luennolle, nyt Helsingin yliopistolla.

image-1589

Vastuuopettaja

 • FL, YTM

  Apulaisrehtori

  Historia-aineet, humanistiset aineet, politiikka ja viestintä, filosofia, kirjoittaminen

  040 752 9225

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.