image-1735

Sosiaalityön opinnot

Mietitkö sosiaalityön ammattia? Oletko kiinnostunut ihmisten auttamistyöstä, hyvinvoinnin edistämisestä sekä sosiaalisten ongelmien lievittämisestä. Jos haluat työskennellä yhteiskunnallisena vaikuttajana, tutkijana, järjestötyöntekijänä, sosiaalityöntekijänä tai sosionomina, niin sosiaalityön opinnot auttavat näissä ammatissa toimimiseen.

 • Aloita Sosiaalityön opinnot Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin.
 • Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinno.
 • Opiskele avoimessa väylässä vaadittavat perusopinnot sekä kieliopinnot hakuaikaan meneessä.
 • Vuoden aikana voit suorittaa  kahdet avoimen yliopiston perusopinnot.
 • Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Sosiaalityön opinnot ovat antavat sekä teoreettisia ja käytännöllistä osaamista.Sosiaalityössä on kyse tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta.  Sosiaalityön ytimessä on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja myönteinen muutos.

Akatemiassa voit suorittaa sosiaalityön perusopinnot Turun yliopiston tutkintotavoitteiden mukaisesti ja ne vastaavat sivuaineopiskelijoille tarkoitettuja opintoja.

Sosiaalityön opiskelu valmentavat sinua yliopisto opintoihin ja antavat eväitä yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sosiaalityön opinnoissa käsitellään mm yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sosiaalisia ongelmia, ihmisten hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Opiskelu Työväen Akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Vuoden aikana teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot ja saat valmennusta pääsykokeisiin. Opinnot hyväksiluetaan kaikissa yliopistoissa. Järjestämme lukuvuoden lopussa pääsykoevalmennusta sosiaalityön yhteisvalinnan valintakokeeseen.

Täysi toisen asteen opintotuki rahoittaa opintosi. Tutustut sinua kiinnostaviin opintoihin ja varmistut opintojen soveltuvuudesta juuri sinulle!

Sosiaalitieteen perusopinnot tai sosiaalityön perusopinnot soveltuvat myös sosionomian opintoihin (AMK) suuntautuville.

 

Avoimen väylä

Sosiaalityön opinnot voivat myös mahdollistaa sinulle hakemisen avoimen väylän kautta yliopistoon. Perusopinnoilla pystyy hakemaan mm. Helsingin yliopistoon ja  Lapin yliopistoon opiskelemaan

Kansanopistossa opiskelu ei vie ensikertalaisen oikeuttasi pääsykokeissa eikä kuluta yliopisto-opintoihin suunnattua opintotukea.

 

Sosiaalityön opiskelu

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää:

  • Mitä sosiaalityö on tieteenalana ja ammatillisena toimintana
  • Millainen on sosiaalityön tieteenalan ja ammatillisen toiminnan historiallinen tausta
  • Mitkä ovat sosiaalityön tieteenalan peruskäsitteet ja keskeiset tutkimusalueet
  • Millainen on sosiaalityön yhteiskunnallinen toimintaympäristö Suomessa ja muualla
  • Millainen on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Suomessa ja miten sosiaalityö asemoituu siihen
  Sisältö

  Kurssi johdattelee sosiaalityön tieteenalaan ja sen historiaan. Kurssilla perehdytään sosiaalityön yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön sekä tieteenalan keskeisimpiin käsitteisiin ja tutkimusalueisiin.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää:

  Millaisten ilmiöiden kanssa sosiaalityötä tehdään? Mitä tarkoittavat sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyvät käsitteet, kuten köyhyys, huono-osaisuus, osattomuus, marginalisaatio ja sosiaalinen ongelma? Millaisia ovat sosiaalityötä koskettavat globaalit kysymykset ja ylirajaiset ongelmat? Millainen on sosiaalityön erityinen tehtävä yhteiskunnallisten epäkohtien esille tuomisessa? Mitä tarkoittaa rakenteellinen sosiaalityö?

  Sisältö

  Kurssilla perehdytään sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen sekä eriarvoisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja tutkimusalueisiin. Kurssilla syvennytään sosiaalityön globaaleihin kysymyksiin ja ylirajaisiin ongelmiin. Lisäksi kurssi johdattelee sosiaalityön erityiseen tehtävään yhteiskunnallisten epäkohtien esille tuomisessa.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteiskuntatieteellisen tiedon hankintaperusteisiin sekä tieteelliseen ajatteluun ja lukemiseen sosiaalitieteissä. Opintojakson käytyään opiskelija

  • tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin;
  • ymmärtää kriittisyyden merkityksen tieteessä;
  • hallitsee tieteellisen lukemisen ja ajattelun perusteet;
  • osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalityön tutkimuksessa on;
  • ymmärtää tieteellisen tutkimuksen merkityksen osana sosiaalityön asiantuntijuutta;
  • tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet;
  • tietää miten tieteellinen raportti rakentuu;
  • osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja merkitä lähdeviitteitä;
  • osaa työstää tutkimusharjoitusta ryhmässä.
  Sisältö

  Opintojaksolla tutustutaan sosiaalitieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen, sen erityispiirteisiin ja yleisimpiin tutkimussuuntauksiin. Lisäksi harjoitellaan tieteellistä lukemista ja tieteellisen kirjoittamisen teknisiä perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla pohditaan tutkimuksen ja tieteellisen tiedon merkitystä sosiaalityössä. Lisäksi käydään läpi erilaisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

  Opiskelija:

  • osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä

  • osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa

  • on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä

  • tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

  Sisältö

  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat

  • Monitoimijaisen yhteistyön käsite

  • Lapsen oikeudet

  • Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä.

  Opiskelija

  • Tunnistaa lastensuojelun ja monitoimijaisen lasten suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
  • Osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
  • Tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
  • Tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä
  Sisältö

  Jäsennys lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, perus- ja erityisentason tuen palveluista ja lastensuojelun prosesseista. Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonaloilla. Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa. Lastensuojelunlain velvoitteet puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa. Salassapidon käytännöt kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä; lastensuojeluilmoitus, SHL-ilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä poliisiviranomaisen näkökulma ilmoitusvelvollisuuteen.

 • Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön asiakassuhteen rakentumisen ja toimivien vuorovaikutustaitojen perusteisiin. Opiskelija tunnistaa sosiaalityön erilaisia asiakasryhmiä ja käytännöllistä tehtävää ja asemaa osana palvelujärjestelmää. Opiskelija saa myös valmiuksia oman ammatillisen identiteetin ja toiminnan tarkasteluun sekä näissä kehittymiseen.

  Sisältö

  Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityötä ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana. Opintojakson aikana opiskelija saa perustiedot sosiaalityössä tarvittavista toimivista vuorovaikutustaidoista, asiakassuhteen ja –prosessin rakentumisesta, näihin liittyvistä ilmiöistä ja tarvittavasta osaamisesta. Opiskelija hahmottaa myös sosiaalityön erilaisia toiminta-alueita ja roolia palvelujärjestelmässä ja osaa jäsentää asiakkaan asemaa ja kokemuksia.

Muut avoimen yliopiston opinnot

Sosiaalityön perusopintojen lisäksi voit valita sivuaineeksi muitakin yliopisto-opintoja. Erityisen hyvin sivuaineiksi soveltuvat mm. seuraavat oppiaineet:  erityispedagogiikka, kasvatustiede, sosiaalitiede tai psykologia.

Kieliopinnot (mm. englanti, ruotsi, saksa, espanja)
Kasvastustiede
Sosiaalitiede
Erityispedagogiikka

Muut opinnot

Sukupuolentutkimus
Lastensuojelu
Viittomakieli

Henkilökohtainen opiskelusuunitelma ja ohjaus

Sosiaalitieteiden opintojen rinnalle voit valita opintoja myös muilta linjoilta. Mieti, mikä sinua kiinnostaa! Ohjaavan opettajan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Lisäksi voit osallistua enintään kahdelle ulkomaan opintomatkalle. Opintomatkat järjestetään koronatilanteen niin salliessa. Teemme vuoden aikana myös opintokäyntejä kotimaisiin kohteisiin. Esim. eduskunta, ulkoministeriö, Suomen Pankki ja Suomen Punainen Risti.

 Valintakoe

Lukuvuoden mittaiset kansanopisto-opinnot ja avoimen yliopiston opinnot tukevat valmistautumista valintakokeeseen. Keväällä järjestämme valintakokeeseen valmentautumista tukevia kursseja, joilla kerrataan keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä aineistotehtäviin vastaamista.

Vastuuopettaja

”Yksi vuosi voi muuttaa elämän ja uran suunnan”

On aivan eri asia opiskella hyvässä ryhmässä hyvän opettajan johdolla kuin yksin verkossa. Lisäksi saat ystäviä ja elät täyttä opiskelijan elämää!

Täytä hakulomake

Usein kysyttyä

 • Kyllä voit.

 • Haku koko vuoden opintoihin on jatkuva haku.

 • Opintomaksu lukuvuonna 2023-24 on 2740 € / lukuvuosi. Se maksetaan neljässä erässä tai kertamaksuna. Olet Akatemian opiskelijana oikeutettu täyteen toisen asteen opintotukeen.

  Lue lisää opiskelun kustannuksista ja opintotuesta  täältä.

 • Opiskelijat valitaan hakemusten ja iän perusteella. Opiskelijoiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Muita pääsyvaatimuksia esimerkiksi koulutustaustaan liittyen ei ole. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja hakemuksen perusteella arvioidut edellytykset menestyä Työväen Akatemian opinnoissa.

  Poikkeuksena kirjoittamisen opinnot.  Kirjoittamisen opintoihin pyrkivät osoittavat kirjallista osaamistaan laatimalla hakemukseen tekstin otsikolla ”Minä kirjoittajana”.

 • Hakemuksia käsitellään useaan otteeseen kevään ja kesän aikana, joten tiedon opiskelupaikasta saat jo muutaman viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, kesällä tätäkin nopeammin. Saat sähköpostitse hyväksymisilmoituksen, jossa on tietoja myös lukuvuoden aloituksesta. Viesti saapuu turvapostina. Huomioithan, että viesti on avattavissa vain rajoitetun ajan, joten hyväksymisilmoitus kannattaa tallentaa omalle laitteelle.

 • Tiesitkö, että myös työttömyystuella/etuudella opiskelu on mahdollista? Koko opintovuoden lisäksi Akatemiassa on mahdollista opiskella myös yhden lukukauden ajan (parhaiten syyslukukauden) Kielet, viestintä ja kulttuurit -opintolinjalla tai muilla Akatemian opintolinjoilla. Opinnot räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä Akatemian opintotoimistoon.

Fiksuin päätös, minkä voi tehdä

Iippo Kekki halusi kokeilla sosiaalitieteiden opiskelua ennen sitoutumista vuosia kestävään yliopistotutkintoon. Sosiaalitieteiden lisäksi Iippo tykästyi erityisesti sosiaalityön opiskeluun, ja nyt hänellä on kaksi vaihtoehtoista reittiä yliopisto-opintojen pariin.

Minulla oli kiinnostusta opintoja kohtaan, mutta en ollut valmis sitoutumaan opintoihin tietämättä, millaisia ne oikeasti ovat. Olisi tuntunut epävarmalta panostaa viisi vuotta kestäviin opintoihin ja pääsykokeisiin, jos valitsemani ala ei olisikaan lopulta kiinnostanut minua.

Olen ihmisläheinen persoona ja ajattelin, että sosiaalitieteet ja sosiaalityö voisivat olla minulle sopivia aloja. Selvisi nopeasti, että ajatukseni olivat oikeita: aloitin Työväen Akatemiassa opiskelemalla sosiaalitieteitä, mutta otin myös sosiaalityön kokeiluun. Sosiaalityöstä pidinkin vielä enemmän, joten kokeileminen kannatti. Nyt minulla on kaksi reittiä yliopistoon minua varmasti kiinnostaville aloille, sillä sosiaalityöhön pääsee sisälle pääsykokeiden kautta ja varasuunnitelmana sosiaalitieteille on tarjolla myös avoimen yliopiston väylä.

Lue lisää sosiaalitieteiden opiskelusta.

 

image-1592