image-1198

Fit 4 Digital Linguistic Education -projektin sivu

image-1160

2020-1-AT01-KA204-078098

Työväen Akatemia on mukana Erasmus+ Fit 4 Digital Linguistic Education –projektissa 2020 – 2023. Katso myös projektin facebook-sivu.

Projektin tavoitteena on

 1. luoda digitaalisen opetuksen tietopankki kieltenopettajille ja
 2. kehittää heille verkkomoduuleja digitaalisten taitojen harjoittelemiseksi.

Projektiin osallistuu kuusi eurooppalaista yhteistyökumppania: kaksi aikuiskoulutuksen tarjoajaa (bit gruppe Itävallasta ja Työväen Akatemia Suomesta), yksityinen kielikoulu (Babel Idiomas Espanjasta), koulutusteknologian kehittämis- ja tutkimusyritys (Innovation Frontiers Kreikasta), yksityinen koulutus- ja konsultointitoimisto (EGInA Srl Italiasta) sekä kansallinen kielitestien arviointi- ja kehittämiskeskus (ÖSD Itävallasta).

Vastuuvapautuslauseke/Disclaimer:

”Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.“

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“

Projektin tärkeimmät tehtävät ovat:

 • Kehittää digitaalisessa kieltenopetuksessa tarvittavia taitoja;
 • Rohkaista kieltenopettajia käyttämään digitaalisia opetus- ja arviointityökaluja;
 • Kehittää eurooppalainen tietopankki digiosaamiseen tarvittavasta ammattiosaamisesta ja vuorovaikutustaidoista;
 • Varmistaa kieltenopettajien työllistyminen ja ammatillinen kehittyminen digitalisoituneessa maailmassa;
 • Tehdä näkyväksi kieltenopettajien ja kielikoulutuksen järjestäjien osaaminen.

Tämän saavuttamiseksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kieltenopettajien ammattiosaamisen kohottamiseksi erityisesti digiteknisen tuntemuksen, sen hyödyntämisen opetuksessa sekä digiopetuksen vaatimien vuorovaikutustaitojen osalta.

Projektin Fit 4 DigiLinE vaikuttavuus eri osa-alueilla:

 • Kieltenopettajien lisääntynyt tietoisuus digitekniikan hyödyntämismahdollisuuksista;
 • Kieltenopettajien vahvistunut luottamus arvioida opiskelijoiden oppimista;
 • Lisääntynyt tietoisuus digiosaamisen ja sen vaatimien vuorovaikutustaitojen tärkeydestä osana kieltenopettajien ammattiosaamista;
 • Kielikoulutuksen toimijoiden ja muiden sidosryhmien tiedon lisääminen MOOC-kurssin avulla.

Projektin tuotokset ovat:

 • IO1: monikansallinen raportti kiinnostuksesta hyödyntää tietotekniikkaa kieltenopetuksessa, digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja vaikeuksista kieltenopetuksessa, kieltenopetuksessa käytetyistä digityökaluista sekä alan hyvistä käytänteistä. IO1 julkaistaan osallistujamaissa PDF-muodossa;
 • IO2: verkkokurssi, johon tulee 8–10 opintokokonaisuutta. Opinnoissa perehdytään digitaalisen kieltenopetuksen vaatimaan ammatti-, vuorovaikutus- ja tekniseen osaamiseen. Jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy vähintään yksi opetusvideo ja yksi itsearviointitehtävä;
 • IO3: verkkopohjainen arviointityökalu kieltenopettajilta vaaditusta ammatti-, tietotekniikka- ja vuorovaikutusosaamisesta. Linkki arviointityökaluun löytyy projektin verkkosivuilta sekä partnereiden some-kanavilta;
 • IO4: Käyttöopas verkkopohjaiselle arviointityökalulle sekä oppijan etenemisen digitaaliseen arviointiin. PDF on vapaasti ladattavissa projektin verkkosivuilta, opasvideot löytyvät YouTubesta. Linkki videoihin löytyy myös projektin verkkosivuilta;
 • IO5: MOOC-kurssi, johon sisältyy kuusi opintokokonaisuutta digitaalisista taidoista, vuorovaikutustaidosta sekä ammattiosaamisesta. Kurssi on saatavilla vähintään viiden vuoden ajan projektin päättymisestä.

Kaikki projektin tuotokset tulevat olemaan vapaasti ladattavissa projektin verkkosivuilta. Tuotetut videot jaetaan myös virallisten YouTube ja Facebook tilien kautta.

Tuotokset ja materiaalit tulevat saataville kaikilla kumppaneiden omilla kielillä (espanja, italia, kreikka, saksa ja suomi) sekä englanniksi, jolloin niitä on helppo jatkossa hyödyntää Euroopassa ja sen ulkopuolella.