image-1161

IGCAL

Improving Guidance and Counselling in Adult Learning

Esittely

Improving Guidance and Counselling in Adult Learning oli kaksivuotinen Euroopan unionin rahoittama Erasmus+ KA204 – Strategic Partnerships for adult education hanke (2019 – 2021), joka paransi partnerioppilaitosten opintojenohjauksen laatua kehittämällä uusia toimivia menetelmiä opiskelijanohjaukseen. Tavoitteena oli kehittää aikuisoppijoiden[1] ohjaamiseen pedagogista työkalua oppimisen taustaparametrien kartoittamiseen, laajentaa ja syventää heidän apunaan toimivien opinto-ohjaajien[2] osaamista ja niin avata uusia mahdollisuuksia opiskelijanohjaukseen. Hankkeen partnereiden keräämät hyvät käytännöt muododtivat ensimmäisen version tästä työvälineestä.

Projektissa oli mukana neljä aikuiskoulutusorganisaatiota:

 • AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe B.V. (Hollanti)
 • Caritas Coimbra (Portugali)
 • Ljudska univerza Celje (Slovenia)
 • Työväen Akatemia (Suomi), joka oli projektin kordinaattori.

Hankepartnerit toimivat omanlaisten aikuisoppijoiden kanssa. Edustettuina on laaja kattaus aikuisopetusta maantieteellisesti, ikäryhmittäin ja perusopetuksesta korkeakoulutukseen.

Käsikirjaan (fin/eng) on koottu aikuisopiskelijoiden oppimisen taustaparametrien kartoittamiseen soveltuvia ohjaamiseen menetelmiä, joita projektissa edelleen kehitettiin ja testattiin yhdessä aikuisoppijoiden kanssa. Näitä taustaparametreja ovat

 • aiemmin opitun tunnistaminen
 • aikuisoppijan käsitys itsestään oppijana
 • itsetuntemuksen osa-alueet
  • kyky itsenäisiin valintoihin ja arviointeihin
  • aikuisoppijan itsetuntemus, itsearvostus ja minäpystyvyys
 • metakognitiiviset taidot
 • opiskelumotivaatio
 • sosiaaliset taustatekijät

Opinto-ohjaajilta ja aikuisoppijoilta pyydettiin arvioita menetelmien tehokkuudesta kartoittaa taustaparametreja sekä niiden käytettävyydestä. Mukaan valittiin potentiaalisesti parhaiten siirrettävissä olevat menetelmät, jotka käännettiin englannin lisäksi kaikille projektin kielille (hollanti, portugali, suomi ja slovenia).

Valmistuneet verkkoversiot (Fin/Eng) sisältävät kuvauksen sovelletusta teoriasta ja eri menetelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Tavoitteenamme on rohkaista aikuisopiskelijaa itsearviointiin sekä tarjota välineitä helpottamaan ajatustenvaihtoa ohjaavan opettajan kanssa, ja näin auttaa aikuisopiskelijaa voittamaan oppimisen ja opiskelun esteet.


[1] Joissakin aikuisoppijoiden määritelmissä korostetaan ikää, kun taas toisissa keskitytään opintojen katkoksiin tai niihin velvollisuuksiin ja toimintoihin, joita aikuisten odotetaan suoritettavan elämänsä aikana. Tässä projektissa aikuisoppijoita ovat kaikki aikuiset, jotka ovat oppimassa uutta. He muodostavat heterogeenisen ryhmän yksilöitä, joilla on erilaiset koulutustaustat ja monipuoliset oppimistarpeet.

[2] Käytämme opinto-ohjaaja nimitystä kaikista niistä ammattilaisista, jotka ovat tukemassa aikuisen oppimista (esimerkiksi opettajat, kouluttajat, ohjaajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, tutorit jne.